SON HABERLER
Anasayfa » Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

GÖREV TANIMI

1. Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmek.

2. Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

3. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,

4. Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve gereken tedbirleri almak,

5. Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak.

6. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,

7. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,

8. Kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak,

9. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları il düzeyinde yaparak Bakanlığa bildirmek.

10. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

11. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ORGAN VE DOKU BAĞIŞ BÜROSU

ORGAN VE DOKU BAĞIŞ BÜROSU

GÖREV TANIMI
1. Organ ve doku nakli ile ilgili il düzeyinde çalışmalar yapmak,
2. Vatandaşlar tarafından yapılacak olan organ ve doku bağışlarının kayıt altına alınması ve gerekli istatistiklerle bakanlığa bildirilmesi,
3.Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin bakanlığa bildirilmesini sağlamak,

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE HASTA HAKLARI BİRİMİ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE HASTA HAKLARI BİRİMİ

GÖREV TANIMI

1.Tüm sağlık kurumlarında, hizmet alanlar ve sağlık çalışanları için güvenli bir ortam sağlanması,

2.Kurumlarımızda uygulamaya konulan “Hizmet Kalite Standartları” kapsamında çalışma ortamından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi amacıyla şiddet ve iletişim konularını da kapsayacak şekilde risk değerlendirmesi yapılarak gerekli tedbirlerin alınması.

3.“Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile acil servisler başta olmak üzere riskli alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak, genel kolluk ve özel güvenlik personeliyle güvenlik kamerası bulundurulmasının sağlanması.

4.“Beyaz Kod” uygulaması sorumlu başhekim yardımcısı vasıtasıyla yakından takip edilecek ve sistemin etkin şekilde yürümesi, Görevli müdahale ekiplerinin olay yerine en kısa zamanda ulaşması, gerçekleşen olayların analizi yapılarak, ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirler artırılmasının sağlanması

5.Başta güvenlik görevlileri, 112 ve acil çalışanları olmak üzere çalışanlara iletişim becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletişim konularında eğitim verilmesi ve Sağlık çalışanlarına şiddet davranışına karşı tedbir alma eğitimleri verilmesinin sağlanması.

TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL BİRİMİ

TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL BİRİMİ

GÖREV TANIMI

1. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartların, bu faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

2. Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek,

3. Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile tıbbi cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek,

4. Hayati önemi haiz tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak,

5. Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşların lisans, ruhsat ve izinlerinin denetimini yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

6. Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

7. Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,

8. Tıbbi cihaz ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliği içinde takip etmek,

9. Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,

10. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

11. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

TIP MESLEKLERİ BİRİMİ

TIP MESLEKLERİ BİRİMİ

GÖREV TANIMI

1. İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

2. Serbest çalışan hekim muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin şikâyetlerini, ilgili oda başkanlıkları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

3. Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

4. Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek,

5. Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,

6. Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/ veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,

7. Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

8. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

9. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ÖZEL TANI TEDAVİ MERKEZLERİ BİRİMİ

ÖZEL TANI TEDAVİ MERKEZLERİ BİRİMİ

GÖREV TANIMI

1. Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek,

2. Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,

3. Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış özel laboratuvarların açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,

4. Muayenehane ve sağlık kabinlerinin, mevzuat gereği açılış, işleyiş, denetim ve gerekli tüm bilgilerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

5. Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

6. Evde sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,

7. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

8. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

9. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİRİMİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİRİMİ

GÖREV TANIMI

1. Toplum sağlığını etkileyen diş ve diş etlerine ait hastalıklarla ilgili epidemiyolojik araştırma çalışmaları yapmak, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek,

2. Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek, hizmetleri izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihazların kaydını tutmak, açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları planlamak, Bakanlığa göndermek,

3. Koruyucu diş hekimliği hizmetlerini Bakanlık direktifleri doğrultusunda yönlendirmek, izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihaz kayıtları ile istatistik bilgileri toplamak, ilgili şubelerle işbirliği yapmak,

4. İlgili sağlık birimlerinin malzeme ve personel planlamasını yapmak, ihtiyaçları tespit etmek ve temini için ilgili şube ile koordinasyon yapmak,

5. Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ve malzemenin üretildiği, depolandığı iş yerlerinin, muayenehane ve diş protez laboratuvarlarının mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, denetim yapmak, mevzuata uymayanları ıslah amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal işlemler yapmak, açma, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak,

6. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili koruyucu hekimlik amaçlı öğrencilere ve halka ağız ve diş sağlığı eğitim programları yapmak, uygulamak, onaylatmak ilgili kurum ve kuruluşlarla ve özellikle kitle iletişim araçlarından da yararlanarak uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

7. Yetkisiz olarak dişçilik yapan ve işyeri açan kişilerle mücadele etmek,

8. Sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü öğrencilerinin, kamu ve özel sektöre ait diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş protez laboratuvarları gibi uygulama alanlarında uygulamalı eğitimlerde sarf malzemesi desteğini sağlamak,

9. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ECZACILIK BİRİMİ

ECZACILIK BİRİMİ

ECZACILIK BİRİMİ
Ünvan
Adı-Soyadı
E-Posta

Şube Müdürü  :

Fuat HARAS

fuat.haras@saglik.gov.tr

Şube Personeli  :

Adem KAMÇI

adem.kamci1@saglik.gov.tr

Mehmet Veysel ULAŞ

veysel.ulas@saglik.gov.tr

 

GÖREV TANIMI

1. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev alanına giren ilaç ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması, kullanımları ile ilgili kural ve standartların, bu faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

2. Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek.

3. Görev alanına giren ilaç ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilaç ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek,

4. Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak,

5. Görev alanına giren ilaç ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

6. Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,

7. İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliği içinde takip etmek,

8. Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza dolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlemek, faaliyetlerini izlemek, denetlemek,

9. Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetlemek, düzenlemeleri uygulamak, uygulatmak,

10. Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,

11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

12. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ŞUBE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon ______ : Şube Müdürü Fuat HARAS: 225 10 21 __ Dahili : 129

___________ _ : Şube Memurları :225 10 21 ___ Dahili : 138

ŞUBE FORMLARI
ŞUBE İLE İLGİLİ KONULAR
 

Powered by themekiller.com