SON HABERLER
Anasayfa » İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

1)   Günlük Olarak Sağlıkla İlgili Medya Takibi Yapılması;

 1. Mesainin başlamasıyla birlikte interpress üzerinden ilimizi ilgilendiren sağlık haberleri ve manşetler taranır.
 2. Taranan haberler ilgili amirlere bildirilir.
 3. Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumları ile ilgili haberlerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ilgili birimlere gönderilir.
 4. Gün boyunca internet üzerinden haberler izlenmeye devam edilmekte olup, açtığımız kurumsal facebook ve twitter hesabından da Müdürlüğümüzde gerçekleşen etkinliklerle, eğitimlerle vs. ilgili bilgi paylaşımı yapılmaktadır.
 5. Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlarla ilgili yalan yanlış yahut taraflı haberler, ilgili birimlerden bilgi notu alındıktan sonra haberin çıktığı yayın kuruluşuna tekzip metni gönderilir.

2)  Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarda çalışan personele basın açıklaması yapma ve televizyon programına katılma, televizyon çekim izni alma işlemlerinin yürütülmesi;

 1. Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlarda çalışan personel, basına açıklama yapmak veya televizyon programlarına katılmak istediğinde veya talep edildiğinde; çalıştığı kurum amirliğine kendisi veya talep eden yayın kuruluşunun istek yazısı Müdürlüğümüze geldiğinde, değerlendirildikten sonra Valilik onayı alınır, kurumuna gönderilir. ilgili personel bundan sonra basın açıklaması yapabilir veya televizyon programına katılabilir.
 2. Medya kuruluşlarının (yazılı ya da görsel) Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlarda çekim yapmak, haber için malzeme toplamak ve röportaj yapmak için müracaatları değerlendirildikten sonra Valilik onayı alınır, bağlı kuruma ya da medya kuruluşuna gönderilir. Bundan sonra çekim ya da röportaj yapılabilir.

3)   Bilgi Edinme başvurularının cevaplandırılması;

 1. Sağlık Bakanlığı‟ndan, Adıyaman Valiliği‟nden ve vatandaşlardan gelen Bilgi Edinme başvuruları incelenerek ilgili şube veya kuruma yönlendirilir.
 2. Değerlendirilen Bilgi Edinme başvurularının sonucundan başvuru sahibi ve Valilik (Valilik veya İçişleri Bakanlığı yoluyla başvuru yapıldı ise) haberdar edilir.

4)  Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği ve Valilik Basın Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanması.

5)   Basın bülteni hazırlanması ve dağıtımı;

Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği’nin bilgisi ve talimatı doğrultusunda;

 1. Sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda, gün veya haftanın önemini halka duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla basın bülteni hazırlanır. Medya kuruluşlarına (yazılı, görsel) gönderilir.
 2. Sağlıkla ilgili kongre, konferans vb. eğitim faaliyetlerinin medya kuruluşlarına (yazılı, görsel) duyurusu yapılır.

6)   Bilgi Notu hazırlanması;

Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği‟nin bilgisi ve talimatı doğrultusunda;

Sağlık hizmeti sunumu konusunda şikayet veya talep bildiren hastalara ilişkin basına yansıyan sağlık haberlerine istinaden, muhabir ve habere konu olan kişiye ulaşılarak gerekli bilgiler edinilir ve bilgi notu hazırlanarak ilgili mercilere iletilir.

7)   Yayın Komisyonu

 1. “Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi” nin 14. maddesi doğrultusunda Valilik Oluru ile Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü başkanlığında Yayın Komisyonu faaliyetlerinin yürütülmesi ve 15.maddesindeki görevlerinin yerine getirmesi
 2. Sağlık Bakanlığı‟nın 02.06.2014 tarih ve 6404779/2014.5403.6 sayılı Makam Oluru yazısı alınır.
 • Katalog, broşür, logo veya afiş hazırlama.
 • Fotoğraf çekimi ve video kaydı;
 1. İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen eğitim, toplantı, açılış faaliyetleri ve etkinliklere ait fotoğraf/video çekimi yapılır.  

İL PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ

İL PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ

 1. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca, Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek,
 2. İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koordinasyon görevini yürütmek, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevini yürütmek,
 3. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,
 4. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SIYOS™) kullanıcılarına ilişkin bilgileri Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SIYOS™)’ne kaydetmek,
 5. Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak,
 6. Sağlık Müdürlüğünce değerlendirmesi yapılan sağlık kurum ve kuruluşlarına ait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,
 7. Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her tülü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak,
 8. İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Performans Kriterlerine istinaden, Şube ve Birimlerden veri toplamak, gelen verileri analiz ederek doğruluğunu sağlamak ve ÇKYS’ ye kaydetmek.
 9. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Döner Sermaye Komisyonu sekretarya hizmetlerini yürütmek.

10. İl Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğünün uygun gördüğü görevleri yerine getirmek.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

1. Sağlık hizmetlerinin Bakanlık politikaları ve düzenlemelerine, programlarına stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunu izlemek,

2. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve işlevselliğini izlemek,

3. İl düzeyinde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin sunumu izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,

4. İlin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

5. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,

6. İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,

7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ

1. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri İle ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek, koordinasyonunu sağlamak,

2. Kullanılan tüm bilişim sistemleri ve iletişim teknolojilerinin Bakanlık standartlarına uygunluğunu denetlemek,

3. İldeki mevcut ve/veya yeni kurulacak sistemlerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca işletilen projelere entegrasyonunda rehberlik etmek, izlemek, denetlemek ve raporlamak,

4. İl düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışım içeren her türden bilgi . sistemleri projelerini yapmak ve yaptırmak,

5. Bakanlık tarafından kurulan sistemlere gönderilecek verilerin, zamanında, doğru ve eksiksiz kaydedilmesi için gerekli, takip, denetim,’ bildirim ve uyarı işlemlerini yürütmek, veri gönderim süreçlerinde yaşanan teknik problemleri Bakanlığa raporlamak,

6. Bilgi güvenli politikalarım takip, kontrol ve koordine etmek, gerekli eğitimleri düzenlemek, bilgi güvenliği konularında denetleme yapmak,

7. İlde çalışan tüm sağlık personelinin sağlık bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini organize etmek,

8. Bakanlık ve’bağlı kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yayımladığı mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek, denetim raporlarını Bakanlığa göndermek,

9. Bakanlıkça bilişim projeleri hakkında verilecek görev, düzenlenecek eğitim, uzaktan eğitim, toplantı, telekonferans, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre vb. etkinliklerde görev alacak personelin il bazında organizasyonunu sağlamak,

10. E-İmza ve mobiî imza tedarik, idame ve kullanım süreçlerini organize etmek,

11. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

12. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ BİRİMİ

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ BİRİMİ

1. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkında!ık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarım teşvik etmek,

2. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek,

3. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumlan ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak,

4. Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak,

5. İl Müdürlüğünün bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,

6. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,

7. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,

8. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

9. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ

KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ

GÖREV TANIMI

1.Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,

2. İldeki kurum ve kuruluşların performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını takip etmek ve gerektiğinde bakanlığa bildirmek,

3.İldeki memnuniyet anketlerini koordine etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak

4.İldeki kurumları HKS çerçevesinde yılda 2 kez değerlendirmek

5.Kurum ve kuruluşların HKS kapsamında yapılan kalite uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek,

6.İldeki kurum ve kuruluşlarda HKS uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasının sağlamak

7.Görevleri dahilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere iletmek,

8. Birim bünyesinde arşiv oluşturmak,

9. Bakanlıkça görevlendirilecek değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak

10. İldeki kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sitemine girmek,

PROJE VE ARGE BİRİMİ

PROJE VE ARGE BİRİMİ

 1. Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, vakıf projeleri, TUBİTAK ve Kalkınma Ajansı gibi hibe programı açan kuruluşların fonlarını takip edip projeler hazırlamak ve fonlardan yararlanmak.
 2. Projelerde koordinatör olan kuruluşlara talepleri halinde ortaklık etmek
 3. Yurt içi ve yurt dışı kurum/kuruluşlarla iletişim sağlayarak proje ortaklıkları geliştirmek.
 4. Projelerde Ankara İl Sağlık Müdürlüğünü temsil etmek, tanıtmak.
 5. Proje programları konusunda açık olan Hibe ve duyuruları takip ederek yeni ortaklıklar için irtibat halinde bulunmak.
 6. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda öz kaynaklarla proje dayanaklı işler yürütmek.
 7. Kurumun bağlı kuruluşlarıyla irtibat halinde bulunmak ve destek sağlamak
 8. Sağlık Müdürlüğü ve bağlı İlçe Sağlık Müdürlüklerinde proje çalışmalarını geliştirmek amacıyla personelin proje konusunda farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek maksatlı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri ve diğer ilgili eğitimleri vermek, eğitim hizmeti alımı için çalışmalar yapmak.

BİLGİ EDİNME BİRİMİ

BİLGİ EDİNME BİRİMİ

 1. Sağlık Bakanlığı‟ndan, Adıyaman Valiliği‟nden ve vatandaşlardan gelen Bilgi Edinme başvuruları incelenerek ilgili şube veya kuruma yönlendirilir.
 2. Değerlendirilen Bilgi Edinme başvurusunun sonucundan başvuru sahibi ve ilgili aracı kurum haberdar edilir.
 3. Sonuçlandırılan Bilgi Edinme Başvurusu arşive kaldırılır.

İSTATİSTİK BİRİMİ

İSTATİSTİK BİRİMİ

 1. 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi uyarınca; İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarından Aralık ve Haziran ayları olmak üzere her yıl yılda iki defa istenen Kuruluş ve İl Brifingi hazırlanmaktadır.

BİMER BİRİMİ

BİMER BİRİMİ

1. BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) İlimizin sağlık alanına giren şikâyet, dilek, görüş ve diğer taleplerine yönelik; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

BİMER’e ulaşmak için Linki Tıklayınız. https://www.bimer.gov.tr/

CİMER BİRİMİ

CİMER BİRİMİ

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi vatandaşların sorunlarına çözüm arayan bir platformdur. Bu platform da BİMER çalıştayı gibi ilimizin sağlık alanına giren şikâyet, dilek, görüş ve diğer taleplerine yönelik; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir

CİMER’e ulaşmak için Linki Tıklayınız. https://basvuru.tccb.gov.tr/Forms/pgDefault.aspx

 

 

 

Powered by themekiller.com